• Suomi
  • Svenska
  • English

Tigerskolans hösttermin inleds vecka 36.

SEINÄJOKIS KUNG-FU TIGERSKOLA

Tigerskolan börjar tisdag 6.9.2016 kl 17.15 - 18.20. Sista gången och öppet hus för barnfamiljer är vecka 48, tisdag 29.11.2016 kl 17.15 - 18.35.

Adress: Lyceumets nedre gymnastiksal, Kyrkogatan 7. Kolla kartan.

I Tigerskolan lär sig 7-12-åriga barn grunderna i kung-fu genom lek. Övningarna utvecklar barnen även socioemotionellt, dvs stärker förmågan att konstruktivt lyssna och agera i en gruppsituation. I kung-fu är inte bara de fysiska utan även de mentala och sociala färdigheterna viktiga. Det väsentliga för utövaren är att kunna uttrycka och hantera sina känslor. Tigerskolans målsättning är att skapa en trygg stämning, inom vilken de egna känslorna, uttryckandet av empati samt de kollektiva spelreglerna inte orsakar konflikter. I övningarna poängteras samarbete och mentala spärrar hävs. Meningen med Tigerskolan är, förutom höjandet av kondition och kunskaper, att barnen genom att lyckas och misslyckas lär sig sätt att samspela.

Tigerskolans övningar sker i samverkan. Varje elev påverkar lektionens lyckade utgång. Misslyckanden sker, med dem lär man sig bäst av. Känslan av att man inte klarar av någonting måste ändras till: det här fixar jag! Tigerskolan strävar till att ledas på ett uppmuntrande och varmt sätt. Framtidsvisionen är ett samhälle präglat av gemenskap och tolerans människor emellan.

Då läsårsprogrammet skapas tas barnens önskemål i särskilt beaktande. Individuella mål sätts upp åt varje barn. Under övningarnas gång betonas den grundmässiga kroppskontrollen och rörelseförmågan samt hållningen och målen sätts på sådan nivå att varje barn, med hjälp av det lilla extra, kan nå dem.

Till den fysiska träningen hör bland andra tigrarnas egen form eller rörelsemönster. En viktig punkt är även styrketräning och vighet. Under lektionerna går man igenom olika serier som innehåller dessa och meningen är att skapa en rutin av det. Då märker eleven själv sina framsteg. Under lektionerna är det viktigt att koncentrera sig på den egna prestationen. I Tigerskolan är det även viktigt att eleven ger akt på sina kamrater och känner sig delaktig i gruppen. Genom gruppsamhörigheten lär man sig känna sin egen personliga utveckling.